Warunki Zamówienia

WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.BIZULERIA.EU

Domena internetowa www.bizuleria.eu umożliwiająca składanie i przyjmowanie zamówień na artykuły jubilerskie stanowi własność firmy ,,Bizu_leria – Aleksandra Józefiak" z siedzibą w Pszczółkach, przy ul. św. Ambrożego 23, 83-032 Pszczółki

Słowniczek:

Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta oraz czas dostawy; dostawy realizowane są po dokonaniu zapłaty ceny;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Sklepu Internetowego dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy;
Klient – zarejestrowany użytkownik Sklepu Internetowego, którego zamówienie zostało zaakceptowane i przyjęte do realizacji.
Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.
Login – identyfikator ktory stanowi adres e-mail wprowadzony przez Klienta.
Magazyn – miejsce kompletowania zamówienia złożonego przez Klienta.
Newsletter – informacja handlowa dotycząca firmy Bizu_leria a także pozostałe informacje handlowe, w tym w szczególności na temat promocji, nowości, programów lojalnościowych.
Osoba Upoważniona - Klient lub inna wskazana przez Klienta osoba, która jest uprawniona od odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonania wszystkich uprawnień przysługujących kupującemu, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany produkt taka gwarancja została wystawiona.
Sklep Internetowy – platforma umożliwiająca składanie zamówień na dostawę artykułów jubilerskich, pod adresem www.bizuleria.eu, które po ich zaakceptowaniu będą realizowane przez Bizu_leria Aleksandra Jozefiak.
Towar - artykuł jubilerski, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.
Bizu_leria – znak towarowy, pod którym prowadzony jest Sklep Internetowy, stanowiący własność Bizu-leria Aleksandra Józefiak;
Bizu_leria – Biżu-Leria Aleksandra Józefiak, ul. Wielokwitowa 5, 83-032 Pszczółki.
Zamówienia zagraniczne - Zamówienie, którego dostawa ma odbyć się na obszarze Unii Europejskiej, poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, oraz USA.


§ 1. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary są wyłącznie Klienci, tj. osoby, które zarejestrowały się w Sklepie Internetowym. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
- dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym poprzez podanie prawdziwych danych;
- zalogowanie w Sklepie Internetowym przy użyciu Login i Hasła.


Szczegółowa procedura rejestracji użytkownika Sklepu Internetowego zamieszczona jest na stronie internetowej w zakładce ,,Pomoc" Sklepu Internetowego.

2. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do składania zamówień w Sklepie Internetowym, w sposób uniemożliwiających zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.
3. Sklep Internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji firmy Bizu_leria, w związku z tym nie wszystkie Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Prezentacja Towaru na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza po stronie Bizu_leria zobowiązania do sprzedaży Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta a następnie jego weryfikacji przez Bizu_leria m.in. pod kątem dostępności Towarów. Niektóre Towary mogą być w każdym czasie wycofane ze sprzedaży w Sklepie Internetowym lub mogą być czasowo niedostępne.
4. Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, a następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Złóż Zamówienie”. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.
5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażeniem:
a. komputer PC;
b. szerokopasmowe łącze internetowe;
c. przeglądarka internetowa Firefox lub IE (w wersji 5.5 lub wyższej);
d. włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
e. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows) dla domeny www.bizuleria.eu;
f. aktywne konto e-mail.


5. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach wybranych przez Bizu_leria.
6. Bizu_leria zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

§ 2. CENA I PŁATNOŚCI

1. Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Bizu_leria zastrzega sobie prawo do zmian cen lub odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podana cena jest wynikiem oczywistej pomyłki. Wysokość kosztu przesyłki wykazana jest w koszyku podczas procesu składania zamówienia.
2. Płatność za zamówienie odbywa się przelewem, lub przez PayU.
3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar, chyba, że w konkretnym przypadku Sklep Internetowy dopuszcza możliwość płatności za Towar przy jego odbiorze. Bizu_leria zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty ceny Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Bizu_leria dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury proforma, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego zamówienia.

5. Zamówienia nie opłacone w ciągu 10 dni zostaną anulowane.

§ 3. DOSTAWA

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, termin realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi nie więcej niż 14 dni roboczych. W praktyce realizacja wysyłki przedmiotów dostępnych w slepie wynosi najczęściej od 1-2 dni. Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. W przypadku gdy jako sposób dostawy Klient wybierze dostawę do osoby trzeciej na adres wskazany przez Klienta, taka osoba nie nabywa żadnych uprawnień ani roszczeń w stosunku do Bizu_leria. Klient akceptuje, że przy tak określonym sposobie dostawy Towar zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez Klienta.
3. Wszelkie zamówienia, zostaną wydane tylko i wyłącznie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta w złożonym zamówieniu.
4. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera DPD i zgodnie z ich Regulaminami. Z Regulaminem dostarczania przesyłek przez Pocztę Polską można zapoznać się w każdym Urzędzie Pocztowym, oraz na stronie WWW Poczty Polskiej. Dokonując zamówienia, Klient akceptuje regulamin dostawcy. Zmiana formy dostawy następuje jedynie w sytuacjach wyjątkowych, o czym klient składający zamówienie będzie każdorazowo poinformowany przed terminem jego realizacji.
5. Próba doręczenia przesyłki następuje trzy razy. Po trzeciej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Bizu_leria. O zwrotnym przekazaniu Towaru do Bizu_leria zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu.
6. W przypadku przesyłek zagranicznych Sklep Internetowy termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

7. Koszt dostawy zależy od wartości zamówienia i jest automatycznie wyświetlany w Koszyku po dodaniu do niego Towaru.


§ 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, konsument, który w Sklepie Internetowym Biżu_Leria zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:

Biżu_Leria Aleksandra Józefiak, ul. św. Ambrożego 23, 83-032 Pszczółki.

2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, dostępnym [tutaj]. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Klient oświadcza, iż został poinformowany, że prawo do odstąpienia od umowy przysługuje mu wówczas gdy dostarczony do niego Towar nie był używany.

4. Sklep Biżu_Leria nie zwraca opłat za odesłanie Towaru.

5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Ostąpienia od Umowy, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności za zwrócone produkty. Nie zwracamy kosztów wysyłki Towaru do Klienta.

6. Towar powinien być zwrócony na adres:

Biżu_Leria Aleksandra Józefiak, ul. św. Ambrożego 23, 83-032 Pszczółki.

Sklep nie będzie przyjmował oraz akceptował wysyłki od Klienta do Biżu_Leria za zaliczeniem pocztowym. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć paragon zakupu.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


8. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu Biżu_Leria, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.§ 5. REKLAMACJE

1. Sklep Internetowy Biżu_Leria jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
2. Wszelkie reklamacje związane z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową powinny być przesyłane na adres: Biżu_Leria Aleksandra Józefiak, ul. św. Ambrożego 23, 83-032 Pszczółki z dopiskiem ,,Sklep internetowy".
3. W ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia, Bizu_leria ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji, telefonicznie, emailem lub listownie.

§ 6. NEWSLETTER

1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.
2. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.

§ 7. DANE OSOBOWE

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Bizu_leria danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.
2. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Bizu_leria informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

§ 9. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

1. Każde zakupy Klienta są premiowane punktami, które mogą zostać zamienione na zniżkę podczas kolejnych zakupów. Każda 1 (jedna) złotówka wydana na zakupy produktów w Sklepie Internetowym Bizuleria, powoduje przyznanie 1 (jednego) punktu na koncie Bizu_leria. Wartość wymiany 1 (jednego) punktu, na zniżkę przy kolejnych zakupach jest równa wartości 0,03 (trzy grosze).

2. Punkty zatwierdzone są dopiero po zakończeniu realizacji zamówienia przez sklep.

3. Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

4. Saldo swojego konta można sprawdzić logując się do swojego konta.

5. Niniejsze warunki Programu Lojalnościowego mogą zostać zmienione przez Bizu_leria. Zmiana zostanie ogłoszona w ,,Warunkach Zamówienia" na stronie Sklepu Internetowego Bizu_leria.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.